Avís legal

Eduard David Serra Pifarré, inscrit al Registre del DGPFA amb el núm. F190GC, domiciliat al C/Muralla Sant Francesc, 34 bxs., 08241 Manresa, amb N.I.F. 41074925F.

Concertada assegurança de Responsabilitat Civil segons l’article 27.1.E i Disposició Transitòria tercera, apartat A de la Llei 26/2006 de 17 de juliol de Mediació d’Assegurances i Reassegurances Privades.

Concertada assegurança de Caució segons l’article 27.1.F i Disposició Transitòria tercera, apartat B de la Llei 26/2006 de 17 de juliol de Mediació d’Assegurances i Reassegurances Privades.

Departament de Servei d’Atenció al Client i Defensor del Client (Tel. 932153223) d’acord amb els articles 44.45 i 46 de la Llei 26/2006 de 17 de juliol de Mediació d’Assegurances i Reassegurances Privades.

Compleix amb les obligacions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).